- Porezi na nekretnine

Porez na kapitalnu dobit

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne i nabavne cene nepokretnosti ostvarene prenosom prava.

Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 15%. Obveznik poreza na kapitalnu dobit je onaj koji prenosi pravo što u praksi  znači Prodavac.

Porez na kapitalnu dobit ne plaća se u sledećim slučajevima:

  1. Ako je nepokretnost koja se prodaje stečena nasleđem u prvom naslednom redu
  2. Ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji;
  3. Ako se prenos vrši između bračnih drugova, u postupku razvoda braka kao podela imovine;
  4. Ako je nepokretnost bila u vlasništvu neprekidno najmanje 10 (deset) godina
  5. Ako se sva sredstva dobijena prodajom nekretnine, ulažu u rešavanje stambenog pitanja ili rešavanje stambenog pitanja članova porodice odnosno članova porodičnog domaćinstva.

Оставите одговор