- Porezi na nekretnine

PDV refundacija – Kako ostvariti pravo na povraćaj PDV-a

KO IMA PRAVO NA REFUNDACIJU PDV?

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS” broj 61/07) , koji je stupio na snagu 08. jula 2007. godine, propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državlјanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

KOJE USLOVE MORAM DA ISPUNIM  KAKO BIH OSTVARIO REFUNDACIJU PDV?

Kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV pod sledećim uslovima:

 • da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim je stikao prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije;
 • da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu.

Kupac prvog stana  ima pravo na refundaciju PDV-a za površinu od 40 m², a za svakog članova njegovog porodičnog domaćinstva po 15 m² koji nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu od 1. jula 2006.

Pravo na refundaciju PDV-a, Kupac  prvog stana može  ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji stana overenog posle stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 08. jula 2007. godine.

ŠTA SE SMATRA PORODIČNIM DOMAĆINSTVOM KUPCA PRVOG STANA?

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelјa, njegovih usvojitelјa, roditelјa njegovog supružnika, usvojitelјa kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

KO NEMA PRAVO NA REFUNDACIJU PDV?

Pravo na refundaciju PDV nema:

 • kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
 • član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;
 • kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
 • član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje.

ŠTA SE SMATRA STANOVIMA?

Stanovima, u smislu Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV (“Službeni glasnik RS” broj 107/04, 65/06 i 63/07), smatraju se stambeni objekti, ekonomski delјive celine u okviru tih objekata, kao i vlasnički udeli na tim dobrima.

ŠTA DA URADIM KAKO BI MI BIO REFUNDIRAN PDV?

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj-refundaciju PDV-a propisuje da kupac prvog stana ostvaruje refundaciju u skladu sa Zakonom, na osnovu pismenog zahteva, koji podnosi nadležnom poreskom organu.

Zahtev za refundaciju PDV kupcu prvog stana podnosi se na Obrazac RFN

Uz zahtev se dostavlјa i:

 • izvod iz matične knjige rođenih – original;
 • uverenje o državlјanstvu – original (mora biti novije od datuma kada je overen Ugovor o kupoprodaji);
 • dokaz o prebivalištu (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu);
 • overena kopija ugovora o kupoprodaji stana;
 • račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV;
 • dokaz da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena;
 • uverenje MUP-a o kretanju adrese;
 • Uverenja svih poreskih uprava na čijoj teritoriji je Kupac imao prebivalište o (NE)POSEDOVANJU imovine;
 • overena izjava kupca stana da kupuje prvi stan  – OBRAZAC IKPS-PDV.

Ako kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV i po osnovu člana, odnosno članova njegovog porodičnog domaćinstva, pored navedenih dokumenata kao i za Kupca, dostavlјa se i:

 1. dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice po osnovu koga kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (dokaz o srodstvu);
 2. dokaz o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva (overena fotokopija lične karte ili potvrda o prebivalištu).

KAKO ĆU SAZNATI DA LI SAM OSTVARIO PRAVO NA REFUNDACIJU PDV?

Nadležni poreski organ (organizaciona jedinica Poreske uprave koja je nadležna za prijem evidencione prijave obveznika PDV – prodavca stana), nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refundaciju PDV, rešenjem odlučuje o zahtevu poreskog obveznika u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. U roku od 15 dana od dana dostavlјanja rešenja poreskom obvezniku, Poreska uprava vrši refundaciju PDV.

Napominjemo da rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV nije ograničen navedenim propisima.

 

 

Оставите одговор