- Porezi na nekretnine

Oslobađanje plaćanja poreza pri kupovini prvog stana

Ukoliko ispunjavate zakonom propisane uslove, onda imate pravo da budete oslobođeni od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i to kod prenosa prava svojine na stanu fizičkom licu koje kupuje prvi stan.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se za površinu  do 40 m² i za članove porodičnog domaćinstva Kupca do 15 m² po svakom članu pod uslovom da:
  1. da je Kupac punoletno fizičko lice,
  2. da je državljanin Republike Srbije,
  3. da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije,
  4. da u periodu od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje ostvaruje se srazmerno svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

To znači da ako kupuje 1/2  stana, biće oslobođen da  poreza na 20m2 + za svakog člana porodičnog domaćinstva po 7,5m2.

 Ako je površina stana veća od 40m2,  plaća se porez na površinu koja prelazi 40m2.

 Pravo na poresko oslobođenje može se ostvariti samo na osnovu ugovora o kupoprodaji  overenog posle 8. jula 2007. godine

 

 Za člana porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje neophodno je da:

  1. da je član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana, (kupčev supružnik, kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca kupčevog supružnika, usvojenici kupčevog supružnika, kupčevi roditelji, kupčevi usvojitelji, roditelji kupčevog supružnika, usvojitelji kupčevog supružnika, i sa kupcem prvog stana je u zajednici života, privređivanja i trošenja prihoda i ima isto prebivalište kao kupac);
  2. da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji kojim kupac stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije
  3. da ima isto prebivalište kao kupac prvog stana.

Оставите одговор