- Porezi na nekretnine

Dokumentacija za poresko oslobađanje pri kupovini stana

Kupac prilaže:
 1. UGOVOR O KUPOPRODAJI OVEREN POSLE 08. 07. 2007.  (predaje se original Ugovora  ili overena fotokopija)
 2. IZJAVA KUPCA NA OBRASCU IKPS – PPAP –  (popuniti i overiti kod Javnog beležnika)
 3. PORESKA PRIJAVA PPI – 4 – (popunjava se podacima Prodavca – ukoliko je više prodavaca popunjava se za svakog pojedinačno)
 4. UGOVOR, ili REŠENјE PO OSNOVU KOGA JE PRODAVAC POSTAO VLASNIK – (predaje se obična fotokopija)
 5. UVERENјE O DRŽAVLjANSTVU KUPCA – (mora biti novije od datuma overe Ugovora i predaje se u originalu)
 6. IZVOD IZ MAT.KNјIGE ROĐENIH ZA KUPCA-   (predaje se u originalu)• OVERENA FOTOKOPIJA LIČNE KARTE ILI ODŠTAMPATI  LIČNE KARTE SA ČIPOM
 7. UVERENјE MUP-A O KRETANјU ADRESE (za Beograd, pribavlјa se u stanici MUP-a  u Ljermontovoj ulici)
 8. UVERENјE PORESKE UPRAVE O (NE)POSEDOVANјU IMOVINE SA SVIH OPŠTINA NA KOJIMA JE KUPAC IMAO PREBIVALIŠTE PO UVERENјU MUP-A

Kupac  može ostvariti pravo na poresko oslobađanje za 40kvm i za svakog člana domaćinstva po 15m2

Potrebna dokumentacija za članove domaćinstva

 1. IZVOD IZ MATIČNE KNјIGE ROĐENIH – novo, original
 2. UVERENјE O DRŽAVLjANSTVU – (mora biti novije od datuma overe Ugovora i predaje se u originalu)
 3. ZA SUPRUŽNIKE IZVOD IZ MATIČNE KNјIGE VENČANIH (novo, original)
 4. OVERENA FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,  A ZA LK SA ČIPOM POTREBNO JE ODŠTAMPATI PROČITANU ILI UVERENJE O PREBIVALIŠTU
 5. ZA MALOLETNA LICA OVERENE FOTOKOPIJE PRIJAVE PREBIVALIŠTA
 6. UVERENјE MUP-A O KRETANјU ADRESE SVIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA ZA KOJE SE TRAŽI OSLOBAĐANJE (za Beograd, pribavlјa se u stanici MUP-a u
  Ljermontovoj ulici)
 7. UVERENјE PORESKE UPRAVE O (NE) POSEDOVANјU IMOVINE  SA SVIH OPŠTINA NA KOJIMA JE ČLAN DOMAĆINSTVA IMAO PREBIVALIŠTE PO UVERENјU MUP-A –  za sve navedene članove

Prijava se podnosi filijali poreske uprave opštine na kojoj se nepokretnost nalazi.

 

 

 

2 thoughts on “Dokumentacija za poresko oslobađanje pri kupovini stana

Оставите одговор